Podmínky užívání Aplikace mPOHODA ve verzi Beta

1Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mPOHODA ve verzi Beta (dále jen „Aplikace mPOHODA“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Aplikace mPOHODA (dále jen „Podmínky“).

1.2 Aplikace mPOHODA je nástroj pro jednoduché vystavování elektronických dokladů, jejich tisk a odesílání emailem či formou XML s možností jednoduché evidence splatnosti dokladů. Aplikace mPOHODA je zpřístupněna Provozovatelem Uživateli prostřednictvím webového rozhraní nebo Aplikace pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikace mPOHODA je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží Provozovateli.

1.3 Provozovatelem Aplikace mPOHODA je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: 25313142 (dále jen „Provozovatel“).

1.4 Uživatelem Aplikace mPOHODA je právnická nebo fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, která projeví vůli využívat, nebo již využívá Aplikaci mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen „Uživatel“).

1.5 Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definuje Uživatele a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje. Prostřednictvím tohoto uživatelského účtu může Uživatel využívat funkčnost Aplikace mPOHODA (dále jen „Uživatelský účet“).

1.6 Akceptace Podmínek znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace a odesláním přístupových údajů Uživateli na emailovou adresu uvedenou při registraci a následnou aktivací Uživatelského účtu. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci mPOHODA pouze v rozsahu, v jakém to funkce aplikace umožňují, tedy zejména vystavovat, ukládat, evidovat elektronické doklady, tisknout je a odesílat e-mailem nebo provádět import a export těchto dat do nebo z aplikací třetích stran, které to umožňují.

2.2 Uživatel se zároveň zavazuje neužívat Aplikaci mPOHODA žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace mPOHODA nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.3 Uživatel může mít pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu více než jeden Uživatelský účet.

2.4 Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout svůj Uživatelský účet a tedy oprávnění k užívání Aplikace mPOHODA bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele třetí osobě.

2.6 Po dobu existence Uživatelského účtu je Uživateli umožněn export dat příslušejících k jeho Uživatelskému účtu, a to přímo z Aplikace mPOHODA ve formátu XML. Provozovatel doporučuje, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů, před zrušením Uživatelského účtu tyto data z Aplikace mPOHODA vyexportovat.

2.8 Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Aplikace mPOHODA.

2.9 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.10 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace mPOHODA, ani za ztráty dat Uživatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací mPOHODA. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.11 Užívání Aplikace mPOHODA může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele (mpohoda@stormware.cz). Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 dnů zruší. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu, s výjimkou exportu dat dle čl. 2.6 těchto Podmínek.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data a údaje, které má Uživatel uložené pod svým Uživatelským účtem.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost Aplikace mPOHODA 24 hodin denně.

3.3 Provozovatel neručí, že Aplikace bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Aplikace mPOHODA v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v Aplikaci mPOHODA pracuje. Provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

4 Úplata za užívání Aplikace mPOHODA

4.1 Užívání Aplikace mPOHODA v rozsahu její funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma. Jiné užívání není možné.

4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu aplikaci zpoplatnit.

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ), v platném znění. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel (bod 1.3) těchto Podmínek (bod 1.1).

5.2 Provozovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Uživatele (bod 1.4), které jsou nezbytné zejména pro realizaci jeho obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám, jedná se zejména o elektronické adresy Uživatelů, kteří s Provozovatelem budou komunikovat e-mailem, informace osobní povahy, tedy jméno Uživatele, název firmy, e-mailová adresa či fakturační údaje zadané pro potřeby provozování Aplikace mPOHODA ze strany Uživatele a klientskou podporu.

5. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Provozovatel povinen na žádost Uživatele jej písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ.

5. Vytvořením Uživatelského účtu uděluje Uživatel současně souhlas k zasílání informací týkajících se obchodních nabídek Provozovatele, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla Provozovatele.

Cookies

5.5 Webové stránky www.mpohoda.cz a online služby s nimi spojené včetně interaktivní Aplikace mPOHODA (dále jen Web) mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

5.6 Cookie je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit internetovému serveru Provozovatele poskytnout návštěvníkům Webu prostředí, na které jsou dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby Web byl pro uživatele více osobní a dokázal lépe reagovat na jeho individuální potřeby, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů či jinou informaci.

5.7 Na Webu Provozovatele jsou použity dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka Webu do doby, než ukončí práci s prohlížečem a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci návštěvníků Webu a zůstávají uloženy v prohlížeči návštěvníka Webu mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

5.8 Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje.

5.9 Provozovatel na Webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, a jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemohou být deaktivovány.

5.10 Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný Provozovatel, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.

Správa dat v aplikaci mPOHODA

5.11 Aplikace mPOHODA pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru, síťového připojení a dalších technologií nezbytných pro správný běh Aplikace mPOHODA. Veškerá data uložená v databázi Aplikace mPOHODA jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Data uložená v databázi Aplikace mPOHODA přiřazená ke konkrétnímu Uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví Uživatele, který k nim má všechna práva, jakož i odpovědnost za ně.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.6 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O jejich změně budou Uživatelé informováni při nejbližším přihlášení k Uživatelskému účtu od data změny platnosti Podmínek.

6.4 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 2. 2. 2015.