Podmínky užívání Systému mPOHODA

1Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mPOHODA (dále jen „Aplikace mPOHODA“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Systému mPOHODA (dále jen „Podmínky“).

1.2Systém mPOHODA“ popř. „Systém“ je nástroj pro jednoduché vystavování elektronických dokladů, jejich tisk a odesílání emailem či formou XML s možností jednoduché evidence splatnosti dokladů. Systém mPOHODA je Provozovatelem zpřístupněn Uživateli prostřednictvím webového rozhraní. Uživatel má možnost pracovat se Systémem mPOHODA prostřednictvím Aplikace pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS.

Uživatelům je Systém mPOHODA k dispozici v těchto verzích:

1.2.1 Verze Start – základní bezplatná verze Systému mPOHODA, jejíž funkce a kapacita jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.2 těchto Podmínek.
1.2.2 Verze mPOHODA – verze Systému mPOHODA, která neobsahuje omezení funkcí a kapacity a je blíže specifikovaná v čl. 2.3 těchto Podmínek, a je zpřístupněná Provozovatelem zdarma Uživatelům aktuální licence POHODA, popř. za úplatu ostatním Uživatelům.

1.3Aplikace“ je aplikace mPOHODA pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS/iPadOS, prostřednictvím které se může Uživatel přihlásit ke svému Uživatelskému účtu Systému mPOHODA, užívat jeho funkce a ukládat doklady prostřednictvím Aplikace rovněž lokálně na své zařízení. Aplikace je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k Aplikaci náleží Provozovateli.

1.4Provozovatel“ – provozovatel Systému mPOHODA a nositelem autorských majetkových práv k Aplikaci je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: 25313142.

1.5Uživatel“ – právnická nebo fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, která projeví vůli využívat, nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.6Uživatel aktuální licence POHODA“ – Uživatel, který je zároveň vlastníkem licence Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS (soubor služeb zákaznické podpory a aktualizace) pro daný rok, jehož je Provozovatel výrobcem nebo poskytovatelem.

1.7Uživatelský účet“ vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definuje Uživatele a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje (IČ, adresa). Prostřednictvím tohoto uživatelského účtu může Uživatel využívat funkčnost Systému mPOHODA.

1.8Akceptace Podmínek“ znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace a odesláním přístupových údajů Uživateli na emailovou adresu uvedenou při registraci a následnou aktivací Uživatelského účtu. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.9Účetní jednotkou“ se rozumí: a) účetní jednotka vymezená zákonem o účetnictví a b) subjekt, jehož cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji, tak jak je vymezen zákonem o dani z příjmů. V přeneseném slova smyslu pak databázový soubor podnikatele s unikátním IČ, zpracovávaný v ekonomickém software POHODA nebo Systému mPOHODA.

1.10Předplatné“ – cena za zpřístupnění Systému ve verzi mPOHODA, tj. v neomezeném režimu (čl. 2.3 těchto Podmínek), hrazena Uživateli, kteří nejsou Uživateli aktuální licence POHODA.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Registrace

2.1.1 Registraci k Systému mPOHODA provede Uživatel prostřednictvím vyplněného registračního formuláře, zveřejněného na stránkách Provozovatele (https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace). Podmínkou odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Podmínek, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem.

2.2 Verze Start

2.2.1 Systém ve verzi Start může užívat kterýkoliv Uživatel, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu, a to v omezeném rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání verze Start umožňují, tedy zejména vystavovat, ukládat, evidovat elektronické doklady, tisknout je a odesílat e-mailem nebo provádět import a export těchto dat do nebo z aplikací třetích stran, které to umožňují, a to v omezeném režimu, který Uživateli umožňuje pro každou účetní jednotku vystavit maximálně 100 záznamů v každé z dokladových agend, 100 záznamů v ceníku a 20 záznamů v adresáři. Dále Systém ve verzi Start v omezeném režimu umožňuje elektronicky evidovat tržby, a to pouze pro konkrétní účetní jednotky Uživatele, který v souladu s těmito Podmínkami (bod 2.3.6) nemůže mít více než jeden Uživatelský účet.

2.3 Verze mPOHODA

2.3.1Systém ve verzi mPOHODA je dostupný:
a) zdarma pro Uživatele aktuální licence POHODA (dle čl. 1.6) pro Účetní jednotku, která se shoduje s vlastníkem licence, nebo
b) za úplatu pro kteréhokoliv Uživatele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek.

2.3.2 Systém mPOHODA je Uživatelům uvedeným v čl. 2.3.1 dostupný v neomezeném režimu, tj. bez limitů pro počet vystavovaných dokladů a záznamů. Dále Systém ve verzi mPOHODA v neomezeném režimu umožňuje elektronicky evidovat tržby, a to pouze pro konkrétní účetní jednotky Uživatele aktuální licence POHODA, který v souladu s těmito Podmínkami (bod 2.3.6) nemůže mít více než jeden Uživatelský účet.

2.3.3 Pro možnost využívat Systém u další účetní jednotky Uživatele anebo Uživatele aktuální licence POHODA je zapotřebí vlastnit: a) licenci Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS pro daný rok, a to pro každou účetní jednotku anebo b) provést další registraci Systému mPOHODA nového Uživatele v souladu s čl. 2.1.

2.3.4 Uživatel aktuální licence POHODA prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Aplikace mPOHODA v neomezeném režimu, jakož i Aplikace mPOHODA samotná, není součástí Ekonomického software POHODA ani předplatného služby SERVIS k programu POHODA a že se na ní nevztahují ustanovení licenční smlouvy Ekonomického software POHODA.

2.3.5 Možnost elektronicky evidovat tržby (EET) prostřednictvím Systému mPOHODA je dostupná pouze v Aplikacích pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS, ve webovém rozhraní obsažena není.

2.3.6 Uživatel nesmí mít pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu více než jeden Uživatelský účet.

2.4 Společná ujednání pro obě verze Systému

2.4.1 Uživatel se zavazuje neužívat Systém nebo Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.4.2 Uživatel není oprávněn postoupit, sdílet či pronajmout svůj Uživatelský účet, a tedy oprávnění k užívání Systému mPOHODA nebo Aplikace.

2.4.3 Po dobu existence Uživatelského účtu je Uživateli umožněn export dat příslušejících k jeho Uživatelskému účtu, zejména k zadané účetní jednotce, a to přímo ze Systému mPOHODA ve formátu XML. Provozovatel doporučuje, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů, před zrušením Uživatelského účtu, nebo smazání účetní jednotky, tyto data ze Systému mPOHODA vyexportovat.

2.4.4 Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Systému mPOHODA.

2.4.5 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.4.6 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Systému ani Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Systémem nebo Aplikací, a to bez ohledu na verzi Systému (Start nebo mPOHODA). Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.5 Zrušení Uživatelského účtu

2.5.1 Užívání Aplikace mPOHODA může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele (mpohoda@stormware.cz). Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 dnů zruší. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné.

2.5.2 Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu, s výjimkou exportu dat dle čl. 2.4.3 těchto Podmínek. Provozovatel provede po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Článek 3.7 těchto Podmínek se užije přiměřeně.

2.5.3 Předchozí čl. 2.5.2 se neužije na data Uživatele aktuální licence POHODA, včetně dokladů a dokumentů uložených v rámci Ekonomického systému POHODA, tato data budou zpracována a zpřístupňována v souladu s příslušnou smlouvou, kterou má uživatel uzavřenu s Provozovatelem.

2.5.4 Uživatel, který uhradil Předplatné, nemá v případě zrušení Uživatelského účtu nárok na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Systému mPOHODA.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost Systému mPOHODA 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Systém mPOHODA je provozována na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit. Podrobné informace o umístění Systému mPOHODA a využití dalších zpracovatelů dat a osobních údajů jsou uvedeny v příloze č.1 těchto Podmínek.

3.3 Provozovatel neodpovídá za to, že Systému mPOHODA bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Systému mPOHODA v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v Systému mPOHODA pracuje. Provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet k Systému ve verzi Start, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Před zrušením Uživatelského účtu však zašle Provozovatel Uživateli alespoň dvě upozornění v rozmezí ne kratším než 30 dnů, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu. V upozornění uvede rovněž informaci o výmazu dat dle čl. 3.7 těchto Podmínek.

3.7 Provozovatel je oprávněn provést po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Uživatel má přístup k veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci Systému, která jsou v běžně užívaných formátech, a tyto data má možnost kdykoliv exportovat. Z tohoto důvodu není Provozovatel v případě zrušení Uživatelského účtu povinen poskytnout Uživateli součinnost k migraci těchto dat do jiného informačního systému Uživatele, ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.

4 Úplata za užívání Aplikace mPOHODA

4.1 Užívání Systému mPOHODA verze Start v rozsahu jeho funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma.

4.2 Systém mPOHODA v neomezeném režimu je pro Uživatele aktuální licence POHODA poskytován v rámci ceny licence Ekonomického software POHODA s aktuálním předplatným služby SERVIS zdarma, a to pro účetní jednotku shodnou s vlastníkem licence POHODA a po celou dobu trvání předplatného služby SERVIS.

4.3 Předplatné za zpřístupnění Systému mPOHODA v neomezeném režimu pro Uživatele, který není Uživatelem aktuální licence POHODA, se hradí jednorázově předem na období do konce kalendářního roku ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, případně, pokud bylo uhrazeno v rozmezí kalendářních měsíců září až prosinec, až do konce následujícího kalendářního roku než ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, a to ve výši dle aktuálního ceníku Provozovatele zveřejněného na jeho internetových stránkách (https://www.mpohoda.cz). Poté, co Uživatel uhradí Předplatné, Provozovatel vygeneruje a zašle na e-mailovou adresu Uživatele příslušný daňový doklad. Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu.

4.4 Obnova předplatného

4.4.1 Provozovatel formou nabídky vyzve koncem kalendářního roku Uživatele Systému k prodloužení předplatného na následující rok. V případě, že Uživatel Systému nabídku předplatného na následující rok nevyužije (nabídka předplatného mPOHODA nebo nabídka předplatného SERVIS ekonomického systému POHODA), bude moci využívat Systém mPOHODA pouze ve verzi Start. Zadaná data a doklady nebudou ze Systému odstraněny (článek 3.6 těchto Podmínek tímto není dotčen).

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

5.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení. Výčet těchto práv Uživatele i způsob, jakým je může u Provozovatele uplatnit, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ .

5.3 Provozovatel je rovněž zpracovatelem osobních údajů vložených Uživatelem do Systému mPOHODA, protože Systém mPOHODA je umístěna na serverech Provozovatele, případně jím pověřené třetí osoby (dalšího zpracovatele). Z tohoto důvodu spolu Provozovatel a Uživatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje náležitosti dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, mj. předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, povinnosti a práva Provozovatele i Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů a technická a organizační opatření přijatá Provozovatelem na ochranu osobních údajů.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.6 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Systému mPOHODA či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Systému mPOHODA či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Systému mPOHODA. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele.

Změněné Podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Uživatel o zveřejnění změněných Podmínkách informován. Výpověď dle tohoto odstavce Uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu info@stormware.cz nebo na adresu sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce.

Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

6.3 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.4Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 3. 3. 2020, verze dokumentu: 1.4.

Příloha č. 1
Zpracování osobních údajů společností STORMWARE s.r.o.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci mPOHODA, a to na základě smluvního vztahu, který uzavřel se společností STORMWARE s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Smluvní vztah vznikl na základě registrace Uživatele, který registrací akceptoval Podmínky užívání Aplikace mPOHODA (dále jen „Podmínky mPOHODA“). Definice jednotlivých pojmů uvedené v Podmínkách mPOHODA (např. pojmy „Uživatel“, „Aplikace mPOHODA“) se vztahují i na tuto Přílohu.

1.2 Provozovatel zpřístupňuje Uživateli na základě smluvního vztahu dle čl. 1.1 Aplikaci mPOHODA, která je umístěna na serverech Provozovatele. Na servery Provozovatele jsou ukládány rovněž osobní údaje subjektů údajů, zejména zaměstnanců Uživatele, osobní údaje třetích osob uvedených na elektronických dokladech vystavených prostřednictvím Aplikace mPOHODA, případně další osobní údaje. Z tohoto důvodu má Provozovatel postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Uživatel je správcem osobních údajů vkládaných do Aplikace mPOHODA.

1.3 Tato Příloha č. 1 Podmínek mPOHODA obsahuje náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Uživatelem (správcem osobních údajů) a Provozovatelem (zpracovatelem osobních údajů) ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení a dále bude označována pojmem „Příloha“.

2 Předmět zpracování

2.1 Předmět a způsob zpracování osobních údajů

2.1.1 Předmětem zpracování jsou osobní údaje Uživatele nebo třetích osob, které zpravidla sám Uživatel nebo jím pověření koncoví uživatelé vkládají do Aplikace mPOHODA prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace nainstalované na smartphone nebo jiném přístroji Uživatele.

2.1.2 Uživatel jako správce osobních údajů sám rozhoduje o rozsahu a kategorii osobních údajů, které jsou do Aplikace mPOHODA vkládány. Vzhledem k účelu Aplikace mPOHODA Provozovatel zpracovává způsobem uvedeným dále v této Příloze následující kategorie osobních údajů:
a) osobní údaje identifikační (jméno, příjmení),
b) adresní (včetně e-mailové adresy a tel. nebo mobilního čísla),
c) popisné (např. odborné znalosti, vzdělání, rodinný stav).

2.1.3 Nelze vyloučit, že prostřednictvím formulářů budou koncoví uživatelé vkládat jiné než shora uvedené kategorie osobních údajů, případně také vybrané citlivé osobní údaje naplňující znaky tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (např. údaje o členství v odborech, sexuální orientaci, zdravotním stavu), a dojde tak i ke zpracování těchto osobních údajů.

2.1.4 Provozovatel provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele: ukládání osobních údajů na servery Provozovatele, k čemuž dochází automatizovaně, dále uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či zkombinování a zpřístupnění přenosem. Za podmínek uvedených v čl. 5.2 provádí Provozovatel výmaz osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění funkcí Aplikace mPOHODA.

2.2 Další zpracovatelé

2.2.1 Uživatel bere na vědomí, že Aplikace mPOHODA je provozována na serverech umístěných v hostingovém centru a do zpracovávání osobních údajů je zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je společnost ZONER software, a.s., IČ: 494 37 381, se sídlem Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5824.

2.2.2 Provozovatel je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího zpracovatele, popř. nahradit společnost ZONER software, a.s. jiným dodavatelem. Provozovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel, zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven touto Přílohou, zejména co se týče zavedení technických a organizačních opatření ve smyslu čl. 3 této Přílohy. O zapojení případného dalšího zpracovatele je Provozovatel povinen informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při registraci, a to s předstihem tak, aby mohl Uživatel vyslovit vůči těmto změnám námitky.

2.3 Zpracování na pokyn Uživatele

2.3.1 Ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení je Provozovatel jako zpracovatel povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, který je v postavení správce.

2.3.2 Tato Příloha je pokynem Uživatele ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu, jaký vyplývá z popisu plnění Provozovatele uvedeného v Podmínkách mPOHODA. Ke zpracování osobních údajů vložených Uživatelem do Aplikace mPOHODA proto není třeba žádných dalších pokynů Uživatele.

2.3.3 Vedle zpracování v rozsahu dle čl. 2.3.2 této Přílohy může Provozovatel zpracovávat osobní údaje na základě samostatného pokynu (žádosti) Uživatele v písemné formě, též elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu hotline@stormware.cz nebo servis@stormware.cz, přičemž Objednatel je povinen odeslat e-mailovou objednávku z e-mailové adresy evidované společností STORMWARE (např. zadané při registraci aplikace mPOHODA). Na základě takového ad hoc pokynu (žádosti) může Uživatel požadovat zejména provedení bezpečného výmazu osobních údajů, export nebo stažení dat či osobních údajů. Provozovatel není oprávněn provádět zpracování na základě pokynů udělených mu jinou formou, než jaká je sjednána v tomto článku Přílohy. Provozovatel všechny pokyny dle tohoto článku Přílohy archivuje.

2.4 Místo zpracování

2.4.1 Místem zpracování osobních údajů jsou primárně členské státy Evropské unie.

2.4.2 Případné zpracování osobních údajů v třetí zemi mimo EU je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Uživatele a současně pouze tehdy, že jsou splněny podmínky pro předání do třetí země, stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení.

2.5 Úplata

2.5.1 Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Provozovatele vyplývajícím ze smluvního vztahu s Uživatelem. Není-li v této Příloze výslovně uvedeno jinak, je zpracování osobních údajů prováděno bezúplatně.

3 Povinnost mlčenlivosti, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

3.1 Provozovatel přijal vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává v rámci provozování Aplikace mPOHODA, a to s přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

3.2 Veškerá data uložená v databázi Aplikace mPOHODA jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem Provozovatele před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Data uložená v databázi Aplikace mPOHODA přiřazená ke konkrétnímu Uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví Uživatele, který k nim má všechna práva.

3.3 Provozovatel seznámil příslušné zaměstnance s povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a jakýchkoliv jiných důvěrných informacích nebo obchodním tajemství, se kterými přijdou do styku, jakož i zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních, technických či organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Aplikace mPOHODA.

3.4 Provozovatel dále přijal následující technická opatření na ochranu osobních údajů:
3.4.1 hesla jsou kryptograficky ošetřena a zahashována,
3.4.2 využívá v rámci své činnosti hesla a řízený přístup k osobním údajům včetně vymezení uživatelských rolí,
3.4.3 má zavedeny procesy vedoucí k pravidelnému testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů a tyto procesy má zachyceny ve vnitřních předpisech.

4 Součinnost Provozovatele

4.1 Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli informace a vysvětlení, která budou nezbytná k doložení toho, že zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele je v souladu s Nařízením. Provozovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem pověřeným Uživatelem, a dále je povinen poskytnout součinnost nutnou k jejich provedení.

4.2 Provozovatel je povinen být nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízení, zejména:
4.2.1 být nápomocen v případech porušení zabezpečení osobních údajů při vyhodnocení toho, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody dotčených Uživatelů nebo jiných osob (subjektů údajů), případně
4.2.2 být nápomocen k tomu, aby Uživatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů požadovaných v ohlášení dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit je dotčeným subjektům údajů.

4.3 Provozovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Uživatele (jako správce osobních údajů) reagovat na žádosti o výkon práv Uživatelů či jiných subjektů údajů, např. v souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost osobních údajů aj. Přitom bere Uživatel na vědomí, že Aplikace mPOHODA umožňuje vyhledávání dat a rovněž jejich export způsobem uvedeným v čl. 2.6 Podmínek mPOHODA. Bude-li Uživatel přesto požadovat pomoc ve smyslu tohoto článku Přílohy, provede Provozovatel tyto činnosti za přiměřenou úplatu, kterou s Uživatelem dohodne.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že je jako správce osobních údajů primárně a vlastním jménem odpovědný za splnění povinností vůči subjektům údajů.

5 Doba trvání zpracování

5.1 Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení smluvního vztahu kterýmkoliv způsobem popsaným v čl. 6.1 Podmínek mPOHODA.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že v případě zániku ukončení smluvního vztahu (zrušení Uživatelského účtu) Provozovatel provede výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů, bez možnosti jejich obnovení. Provozovatel rovněž provede výmaz případných existujících kopií, pokud právo Unie nebo členského státu EU nepožaduje uložení daných osobních údajů.

Verze dokumentu: 1.1