Podmínky užívání Systému mPOHODA, verze 1.5

1Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mPOHODA (dále jen „Systém mPOHODA“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Systému mPOHODA (dále jen „Podmínky“).

1.2Systém mPOHODA“ popř. „Systém“ je nástroj pro jednoduché vystavování elektronických dokladů, jejich tisk a odesílání emailem či formou XML s možností jednoduché evidence splatnosti dokladů. Systém mPOHODA je Provozovatelem zpřístupněn Uživateli prostřednictvím webového rozhraní. Uživatel má dále možnost pracovat se Systémem mPOHODA prostřednictvím Aplikace pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS.

Uživatelům je Systém mPOHODA k dispozici v těchto verzích:

1.2.1 Verze mPOHODA Start – základní bezplatná verze Systému mPOHODA určená zejména pro vyzkoušení. Její funkce a kapacita jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.2 těchto Podmínek.
1.2.2 Verze mPOHODA Basic – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje základní funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.3 těchto Podmínek. 1.2.3 Verze mPOHODA Pro – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje pokročilé funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.4 těchto Podmínek. 1.2.4 Pro účely těchto podmínek se jakékoliv Rozšíření Systému mPOHODA dle čl. 2.4.2.2 analogicky považují také za Systém ve smyslu tohoto článku.

1.3Aplikace“ je aplikace mPOHODA pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS/iPadOS, prostřednictvím které se může Uživatel přihlásit ke svému Uživatelskému účtu Systému mPOHODA, užívat jeho funkce a ukládat doklady prostřednictvím Aplikace rovněž lokálně na své zařízení. Aplikace je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k Aplikaci náleží Provozovateli.

1.4Provozovatel“ – provozovatel Systému mPOHODA a nositelem autorských majetkových práv k Aplikaci je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142.

1.5Uživatel“ – fyzická osoba, která projeví vůli využívat nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu s přístupem k práci s účetní jednotkou Předplatitele. Dále také obecně jako „uživatel“ či „uživatel Systému“.

1.6Uživatelský účet“ vytvoří na základě registrace Provozovatel každému uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definující Předplatitele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje (IČ, adresa). Uživatelský účet jednoznačně definující Uživatele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo. Prostřednictvím tohoto Uživatelského účtu může uživatel využívat funkčnost Systému mPOHODA.

1.7Předplatné“ – cena za zpřístupnění Systému Provozovatelem ve verzích mPOHODA Basic (čl. 2.3) a mPOHODA Pro (čl. 2.4) anebo jakéhokoliv Rozšíření Systému (čl. 2.4.2.2).

1.8Předplatitel“ – právnická nebo fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, která projeví vůli využívat, nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu za účelem založení účetní jednotky Předplatitele a následné práci s ní. Předplatitelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Ustanovení týkající se Uživatele se použijí přiměřeně i pro Předplatitele.

1.9Předplatitel aktuální licence POHODA“ – předplatitel, který je zároveň vlastníkem licence Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS (soubor služeb zákaznické podpory a aktualizací) pro daný rok, jehož je Provozovatel výrobcem nebo poskytovatelem.

1.10Akceptace Podmínek“ – znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace a následnou aktivací Uživatelského účtu. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.11Účetní jednotkou“ se rozumí: a) účetní jednotka vymezená zákonem o účetnictví a b) subjekt, jehož cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji tak, jak je vymezen zákonem o dani z příjmů. V přeneseném slova smyslu pak databázový soubor podnikatele s unikátním IČ, zpracovávaný v ekonomickém software POHODA nebo Systému mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Registrace

2.1.1 Registraci k Systému mPOHODA provede Uživatel prostřednictvím vyplněného registračního formuláře, zveřejněného na stránkách Provozovatele (https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace). Podmínkou odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Podmínek, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Systém mPOHODA je po registraci dostupný ve verzích dle čl. 2.2, resp. 2.3 a 2.4, které se liší nabízenými funkcemi. Rozsah funkcí a omezení jednotlivých verzí je uveden na https://www.mpohoda.cz/varianty.

2.2 Verze mPOHODA Start

2.2.1 Systém ve verzi Start může bezplatně užívat kterýkoliv Předplatitel, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu, a to pouze v omezeném rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání verze Start umožňují, tedy zejména vytvořit maximálně 100 záznamů v každé z dokladových agend, 100 záznamů v ceníku a 20 záznamů v adresáři. Dále Systém ve verzi Start umožňuje založení více účetních jednotek ve smyslu čl. 1.8 bez nutnosti pořizovat Rozšíření Systému a v rámci možných limitů pak u těchto účetních jednotek elektronicky evidovat tržby (EET). Předplatitel verze mPOHODA Start, je oprávněn pro každou z účetních jednotek využívat více Uživatelských účtů umožňujících k účetní jednotce přístup více uživatelům.

2.3 Verze mPOHODA Basic

2.3.1Systém ve verzi mPOHODA Basic je dostupný:
a) za úplatu pro Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek, nebo
b) zdarma pro Předplatitele aktuální licence POHODA (dle čl. 1.9) pro Účetní jednotku, která se shoduje s vlastníkem licence¹ programu POHODA pro jeden počítač. Čl. 2.5.1.1 tímto ustanovením není dotčen.

2.3.2 Funkcionalita

2.3.2.1 Verze mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu ve smyslu výčtu funkcí uvedených v přehledové tabulce na internetových stránkách https://www.mpohoda.cz/varianty, zejména vystavovat, ukládat, elektronicky evidovat tržby (EET) a doklady, tisknout je a odesílat e-mailem nebo provádět import a export těchto dat do nebo z aplikací třetích stran.

2.3.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osobu ve smyslu čl. 1.8 více než dva Uživatelské účty umožňující k účetní jednotce přístup dvěma uživatelům, a to v režimu 1+1, kdy +1 je myšlen Předplatitelem povolený přístup třetí osoby za účelem exportu účetních dat pro zpracování účetnictví.

2.4 Verze mPOHODA Pro

2.4.1Systém ve verzi mPOHODA Pro je dostupný:
a) za úplatu pro kteréhokoliv Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek, nebo
b) zdarma pro Předplatitele aktuální licence POHODA (dle čl. 1.9) pro Účetní jednotku, která se shoduje s vlastníkem síťové licence² programu POHODA. Čl. 2.5.1.1 tímto ustanovením není dotčen.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Oproti verzi mPOHODA Basic verze mPOHODA Pro umožňuje navíc pokročilé funkce umožňující především automatické a hromadné operace s možností omezit vykonávat určité operace nebo prohlížet či měnit určité údaje dalším uživatelům, a to pouze pro konkrétní účetní jednotky Předplatitele.

2.4.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osoby ve smyslu čl. 1.8 více než pět Uživatelských účtů umožňující k účetní jednotce přístup pěti uživatelům, a to v režimu Předplatitel + 4 uživatelé. Dále verze mPOHODA Pro umožňuje prostřednictvím Rozšíření Systému: a) zpřístupnit Systém pro další uživatele mCAL(X) a b) rozšířit Systém o další účetní jednotku s jedním Uživatelem (mIČ). Pořízení mCAL(X) a mIČ je podmíněno využíváním aktuálního Předplatné Systému, anebo odpovídající licenci POHODA s aktuálním předplatným služby SERVIS, v souladu s tímto článkem.

2.5 Společná ujednání pro obě verze Systému

2.5.1 Ujednání pro Předplatitele aktuální licence POHODA

2.5.1.1 Předplatitel aktuální licence POHODA nemůže využívat více jak jeden Systém mPOHODA. Předplatitel aktuální licence POHODA je dále oprávněn využívat Systém mPOHODA: a) z titulu Předplatitele dle čl. 1.8 po uhrazení Předplatného dle čl. 1.7, anebo b) z titulu Předplatitele aktuální licence POHODA dle čl. 1.9. Souběh těchto dvou možností využívání Systému není možný. V případě kolize se Předplatiteli umožní používat pouze ta vyšší verze Systému.

2.5.1.2 Předplatitel aktuální licence POHODA není oprávněn přejít na jinou verzi Systému, než na tu, kterou je v rámci vlastnictví licence POHODA v souladu s čl. 4.3 oprávněn využívat. Možnost používat Systém v režimu Předplatitele dle 1.8 tím není dotčeno.

2.5.1.3 Systém umožňuje elektronicky evidovat tržby pouze pro konkrétní účetní jednotku Předplatitele aktuální licence POHODA. Ustanovení dle čl. 2.5.2.1 tímto není dotčeno.

2.5.1.4 Předplatitel aktuální licence POHODA prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Aplikace mPOHODA ve smyslu čl. 1.2, jakož i Aplikace mPOHODA samotná, není součástí Ekonomického software POHODA ani předplatného služby SERVIS k programu POHODA a že se na ní nevztahují ustanovení licenční smlouvy Ekonomického software POHODA.

2.5.1.5 Předplatitel aktuální licence POHODA je na rozdíl od Předplatitele Předplatného Systému oprávněn postoupit Systém na třetí osobou, avšak pouze za předpokladu současného převodu licence ekonomického software POHODA³. Převádět Systém, Rozšíření Sytému nebo jakoukoliv součást Sytému samostatně není možné.

2.5.2 Ujednání pro všechny verze Systému

2.5.2.1 Předplatitel nemůže využívat pro jednu účetní jednotku dle čl. 1.11 více jak jeden Systém mPOHODA. Pro možnost využívat Systém u další účetní jednotky Předplatitele je zapotřebí vlastnit: a) předplatné Rozšíření Sytému mIČ dle čl. 2.4.2; b) licenci Ekonomického software POHODA s předplatným služby SERVIS pro daný rok, a to pro každou účetní jednotku. Změnu přiřazení konkrétní účetní jednotky u Rozšíření Sytému mIČ dle odstavce a) tohoto článku je možné provést na žádost Předplatitele nejdříve po 30 dnech.

2.5.2.2 Možnost elektronicky evidovat tržby (EET) prostřednictvím Systému mPOHODA je dostupná pouze v Aplikacích pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS, ve webovém rozhraní obsažena není.

2.5.2.3 Předplatitel je oprávněn kdykoliv přejít:
a) na vyšší verzi Systému. Cena přechodu je dána rozdílem aktuální ceníkové ceny Předplatného nové a původní verze. Článek 2.5.1.2 tímto není dotčen.
b) na nižší verzi Systému bez nároku na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části. Zpřístupnění funkcionality nižší verze je možné až po uhrazení Předplatného této verze Systému na následující kalendářní rok.

2.5.2.4 Uživatel se zavazuje neužívat Systém nebo Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.5.2.5 Uživatel není oprávněn postoupit, sdílet či pronajmout svůj Uživatelský účet, a tedy oprávnění k užívání Systému mPOHODA nebo Aplikace.

2.5.2.6 Po dobu existence Uživatelského účtu je Uživateli umožněn export dat příslušejících k jeho Uživatelskému účtu, zejména k zadané účetní jednotce, a to přímo ze Systému mPOHODA ve formátu XML. Provozovatel doporučuje, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů, před zrušením Uživatelského účtu, nebo smazání účetní jednotky, tyto data ze Systému mPOHODA vyexportovat.

2.5.2.7 Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Systému mPOHODA.

2.5.2.8 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.5.2.9 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Systému ani Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Systémem nebo Aplikací, a to bez ohledu na verzi Systému. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.6 Zrušení Uživatelského účtu

2.6.1 Užívání Aplikace mPOHODA může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele (mpohoda@stormware.cz). Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 dnů zruší. Článek 2.5.2.3 b) tímto není dotčen.

2.6.2 Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu, s výjimkou exportu dat dle čl. 2.5.2.6 těchto Podmínek. Provozovatel provede po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (adresář, faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Článek 3.7 těchto Podmínek se užije přiměřeně.

2.6.3 Předchozí čl. 2.6.2 se neužije na data Předplatitele aktuální licence POHODA, včetně dokladů a dokumentů uložených v rámci Ekonomického software POHODA, tato data budou zpracována a zpřístupňována v souladu s příslušnou smlouvou, kterou má Předplatitel aktuální licence POHODA uzavřenu s Provozovatelem.

2.6.4 Předplatitel, který uhradil Předplatné, nemá v případě zrušení Uživatelského účtu nárok na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Systému mPOHODA.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost Systému mPOHODA 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Systém mPOHODA je provozován na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit. Podrobné informace o umístění Systému mPOHODA a využití dalších zpracovatelů dat a osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – viz čl. 5.

3.3 Provozovatel neodpovídá za to, že Systém mPOHODA bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Systému mPOHODA v případě:
a) postoupení Systému včetně všech souvisejících Rozšíření Systému za podmínek čl. 2.5.1.5. b) důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v Systému mPOHODA pracuje. Provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet k Systému ve verzi Start, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Před zrušením Uživatelského účtu však zašle Provozovatel Uživateli alespoň dvě upozornění v rozmezí ne kratším než 30 dnů, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu. V upozornění uvede rovněž informaci o výmazu dat dle čl. 3.7 těchto Podmínek.

3.7 Provozovatel je oprávněn provést po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Uživatel má přístup k veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci Systému, která jsou v běžně užívaných formátech, a tyto data má možnost kdykoliv exportovat. Z tohoto důvodu není Provozovatel v případě zrušení Uživatelského účtu povinen poskytnout Uživateli součinnost k migraci těchto dat do jiného informačního systému Uživatele, ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.

4 Úplata za užívání Aplikace mPOHODA

4.1 Užívání Systému mPOHODA verze Start v rozsahu jeho funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Předplatitele zdarma.

4.2 Předplatné za zpřístupnění ostatních verzí Systému mPOHODA se hradí jednorázově předem na období do konce kalendářního roku ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, případně, pokud bylo uhrazeno v rozmezí kalendářních měsíců září až prosinec, až do konce následujícího kalendářního roku, než ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, a to ve výši dle aktuálního ceníku Provozovatele zveřejněného na jeho internetových stránkách (https://www.mpohoda.cz). Poté, co Předplatitel uhradí Předplatné, Provozovatel vygeneruje a zašle na e-mailovou adresu Předplatitele příslušný daňový doklad. Předplatitel souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu.

4.3 Systém mPOHODA je pro Předplatitele aktuální licence POHODA poskytován v rámci ceny licence Ekonomického software POHODA s aktuálním předplatným služby SERVIS zdarma, a to pro účetní jednotku shodnou s vlastníkem licence POHODA a po celou dobu trvání předplatného služby SERVIS, a to ve verzích Systému dle čl. 2.3 a 2.4.

4.4 Obnova předplatného

4.4.1 Provozovatel formou nabídky vyzve koncem kalendářního roku Předplatitele Systému k prodloužení předplatného na následující rok. V případě, že Předplatitel Systému nabídku předplatného na následující rok nevyužije (nabídka předplatného mPOHODA nebo nabídka předplatného SERVIS ekonomického systému POHODA), bude v následujícím roce moci využívat Systém mPOHODA pouze ve verzi Start. Zadaná data a doklady nebudou ze Systému odstraněny (článek 3.6 těchto Podmínek tímto není dotčen).

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

5.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení. Výčet těchto práv Uživatele i způsob, jakým je může u Provozovatele uplatnit, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

5.3 Provozovatel je rovněž zpracovatelem osobních údajů vložených Uživatelem do Systému mPOHODA, protože Systém mPOHODA je umístěna na serverech Provozovatele, případně jím pověřené třetí osoby (dalšího zpracovatele). Z tohoto důvodu spolu Provozovatel a Uživatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje náležitosti dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, mj. předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, povinnosti a práva Provozovatele i Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů a technická a organizační opatření přijatá Provozovatelem na ochranu osobních údajů.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.8 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Systému mPOHODA či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Systému mPOHODA či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Systému mPOHODA. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele.

Změněné Podmínky nabydou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Uživatel o zveřejnění změněných Podmínkách informován. Výpověď dle tohoto odstavce Uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu info@stormware.cz nebo na adresu sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce.

Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

6.3 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.4Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020. Podmínky jsou platné a účinné i pro Předplatné dle čl. 1.7 uskutečněné v předprodeji od 1. 8. 2020. Verze dokumentu: 1.5.


¹ Definice dle Licenční smlouva STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. a)
² Definice dle Licenční smlouva STORMWARE, čl. I., bod 2, odst. b)
³ Dle Všeobecných obchodních podmínek STORMWARE, článku VII, odst. VII.2.