Podmínky užívání Systému mPOHODA, verze 1.9

Platné od 1. 1. 2024


1Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mPOHODA (dále jen „Systém mPOHODA“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Systému mPOHODA (dále jen „Podmínky“).

1.2Systém mPOHODA“ popř. „Systém“ je nástroj pro jednoduché vystavování elektronických dokladů, jejich tisk a odesílání emailem či formou XML s možností jednoduché evidence splatnosti dokladů. Systém mPOHODA je Provozovatelem zpřístupněn Uživateli prostřednictvím webového rozhraní. Uživatel má dále možnost pracovat se Systémem mPOHODA prostřednictvím Aplikace pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS.

Uživatelům je Systém mPOHODA k dispozici v těchto verzích:

1.2.1 Verze mPOHODA Demo – bezplatná verze Systému mPOHODA určená pouze pro vyzkoušení. Její funkce jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.2 těchto Podmínek. 1.2.2 Verze mPOHODA Start – bezplatná verze Systému mPOHODA určená zejména pro vyzkoušení. Její funkce a kapacita jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.3 těchto Podmínek. 1.2.3 Verze mPOHODA Basic – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje základní funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.4 těchto Podmínek. 1.2.4 Verze mPOHODA Pro – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje pokročilé funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.5 těchto Podmínek. 1.2.5 Pro účely těchto podmínek se jakékoliv Rozšíření Systému mPOHODA dle čl. 2.5.2.2 analogicky považují také za Systém ve smyslu tohoto článku.

1.3Aplikace“ je aplikace mPOHODA pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS/iPadOS, prostřednictvím které se může Uživatel přihlásit ke svému Uživatelskému účtu Systému mPOHODA, užívat jeho funkce a ukládat doklady prostřednictvím Aplikace rovněž lokálně na své zařízení. Aplikace je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k Aplikaci náleží Provozovateli.

1.4Provozovatel“ – provozovatel Systému mPOHODA a nositelem autorských majetkových práv k Aplikaci je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142.

1.5Uživatel“ – fyzická osoba, která projeví vůli využívat nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu s přístupem k práci s účetní jednotkou Předplatitele. Dále také obecně jako „uživatel“ či „uživatel Systému“.

1.6 „Účet POHODA“, dále jen Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definující Předplatitele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje (IČ, adresa). Uživatelský účet jednoznačně definující Uživatele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo. Prostřednictvím tohoto Uživatelského účtu může uživatel využívat funkčnost Systému mPOHODA.

1.7Předplatné“ – cena za zpřístupnění Systému Provozovatelem ve verzích mPOHODA Basic (čl. 2.4) a mPOHODA Pro (čl. 2.5) anebo jakéhokoliv Rozšíření Systému (čl. 2.5.2.2).

1.8Předplatitel“ – právnická nebo fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, která projeví vůli využívat, nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu za účelem založení účetní jednotky Předplatitele a následné práci s ní. Předplatitelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Ustanovení týkající se Uživatele se použijí přiměřeně i pro Předplatitele.

1.9Akceptace Podmínek“ – znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace a následnou aktivací Uživatelského účtu. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.10Účetní jednotkou“ se rozumí: a) účetní jednotka vymezená zákonem o účetnictví a b) subjekt, jehož cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji tak, jak je vymezen zákonem o dani z příjmů. V přeneseném slova smyslu pak databázový soubor podnikatele s unikátním IČ, zpracovávaný v ekonomickém software POHODA nebo Systému mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Registrace

2.1.1 Registraci k Systému mPOHODA provede Uživatel prostřednictvím vyplněného registračního formuláře, zveřejněného na stránkách Provozovatele (https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace). Podmínkou odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Podmínek, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Systém mPOHODA je dostupný ve verzi dle čl. 2.2, resp. po registraci ve verzích dle čl. 2.3, 2.4 a 2.5, které se liší nabízenými funkcemi. Rozsah funkcí a omezení jednotlivých verzí je uveden na https://www.mpohoda.cz/varianty.

2.2 Verze mPOHODA Demo

2.2.1 Systém ve verzi Demo může bezplatně užívat kterýkoliv uživatel, a to pouze v omezeném rozsahu, kdy zadaná data jsou sdílena s jinými uživateli. Verze mPOHODA Demo není určena pro práci s ostrými daty, není možné měnit základní nastavení účetní jednotky a databáze je pravidelně obnovována.

2.3 Verze mPOHODA Start

2.3.1 Systém ve verzi Start může bezplatně užívat kterýkoliv Uživatel, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu, a to pouze v omezeném rozsahu uvedeném v přehledové tabulce na internetových stránkách https://www.mpohoda.cz/varianty.

2.4 Verze mPOHODA Basic

2.4.1 Systém ve verzi mPOHODA Basic je dostupný za úplatu pro Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Verze mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu ve smyslu výčtu funkcí uvedených v přehledové tabulce na internetových stránkách https://www.mpohoda.cz/varianty, zejména vystavovat a ukládat doklady, tisknout je a odesílat e-mailem nebo provádět export těchto dat do aplikací třetích stran.

2.4.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osoby ve smyslu čl. 1.8 více než dva Uživatelské účty umožňující k účetní jednotce přístup dvěma uživatelům, a to v režimu 1+1, kdy +1 je myšlen Předplatitelem povolený přístup třetí osoby za účelem exportu účetních dat pro zpracování účetnictví.

2.5 Verze mPOHODA Pro

2.5.1Systém ve verzi mPOHODA Pro je dostupný za úplatu pro kteréhokoliv Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek.

2.5.2 Funkcionalita

2.5.2.1 Oproti verzi mPOHODA Basic verze mPOHODA Pro umožňuje navíc pokročilé funkce umožňující především automatické a hromadné operace s možností omezit vykonávat určité operace nebo prohlížet či měnit určité údaje dalším uživatelům, a to pouze pro konkrétní účetní jednotky Předplatitele.

2.5.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osoby ve smyslu čl. 1.8 více než pět Uživatelských účtů umožňující k účetní jednotce přístup pěti uživatelům, a to v režimu Předplatitel + 4 uživatelé. Dále verze mPOHODA Pro umožňuje prostřednictvím Rozšíření Systému: a) zpřístupnit Systém pro další uživatele mCAL(X) a b) rozšířit Systém o další účetní jednotku s jedním Uživatelem (mIČ). Pořízení mCAL(X) a mIČ je podmíněno využíváním aktuálního Předplatného Systému.

2.6 Společná ujednání pro obě verze Systému

2.6.1 Předplatitel nemůže využívat pro jednu účetní jednotku dle čl. 1.10 více jak jeden Systém mPOHODA. Pro možnost využívat Systém u další účetní jednotky Předplatitele je zapotřebí vlastnit předplatné Rozšíření Sytému mIČ dle čl. 2.5.2.2, a to pro každou účetní jednotku. Změnu přiřazení konkrétní účetní jednotky u Rozšíření Sytému mIČ je možné provést na žádost Předplatitele nejdříve po 30 dnech.

2.6.2 Předplatitel je oprávněn kdykoliv přejít:
a) na vyšší verzi Systému. Cena přechodu je dána rozdílem aktuální ceníkové ceny Předplatného nové a původní verze.
b) na nižší verzi Systému bez nároku na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části. Zpřístupnění funkcionality nižší verze je možné až po uhrazení Předplatného této verze Systému na následující období dle čl. 4.2.

2.6.3 Uživatel se zavazuje neužívat Systém nebo Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.6.4 Uživatel není oprávněn postoupit, sdílet či pronajmout svůj Uživatelský účet, a tedy oprávnění k užívání Systému mPOHODA nebo Aplikace.

2.6.5 Po dobu existence Uživatelského účtu je Uživateli umožněn export dat příslušejících k jeho Uživatelskému účtu, zejména k zadané účetní jednotce, a to přímo ze Systému mPOHODA ve formátu XML. Provozovatel doporučuje, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů, před zrušením Uživatelského účtu, nebo smazání účetní jednotky, tyto data ze Systému mPOHODA vyexportovat.

2.6.6 Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Systému mPOHODA.

2.6.7 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.6.8 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Systému ani Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Systémem nebo Aplikací, a to bez ohledu na verzi Systému. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.6.9 Ustanovení § 2389b a § 2389d občanského zákoníku se na smluvní vztah mezi Uživatelem/Předplatitelem a Provozovatelem neužijí a práva a povinnosti související se zpřístupněním a aktualizacemi Aplikace se řídí těmito Podmínkami.

2.7 Zrušení Uživatelského účtu

2.7.1 Užívání Aplikace mPOHODA může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to po přihlášení pod daný Uživatelský účet, prostřednictvím žádosti podané na stránce https://app.mpohoda.cz/Ucet. Po potvrzení žádosti Uživatelem (zaslané na e-mail Uživatele), Provozovatel Uživatelský účet po uplynutí 14denní ochranné lhůty zruší. Během ochranné lhůty lze Uživatelský účet obnovit odkazem zaslaným na e-mail Uživatele.

2.7.2 Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu, s výjimkou exportu dat dle čl. 2.6.5 těchto Podmínek. Provozovatel provede po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (adresář, faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Článek 3.7 těchto Podmínek se užije přiměřeně.

2.7.3 Předplatitel, který uhradil Předplatné, nemá v případě zrušení Uživatelského účtu nárok na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Systému mPOHODA.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost Systému mPOHODA 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Systém mPOHODA je provozován na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit. Podrobné informace o umístění Systému mPOHODA a využití dalších zpracovatelů dat a osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – viz čl. 5.

3.3 Provozovatel neodpovídá za to, že Systém mPOHODA bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Systému mPOHODA v případě:
a) postoupení Systému včetně všech souvisejících Rozšíření Systému třetí osobě bez vědomí Provozovatele; b) důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v Systému mPOHODA pracuje. Provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet k Systému ve verzi Start, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Před zrušením Uživatelského účtu však zašle Provozovatel Uživateli alespoň dvě upozornění v rozmezí ne kratším než 30 dnů, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu. V upozornění uvede rovněž informaci o výmazu dat dle čl. 3.7 těchto Podmínek.

3.7 Provozovatel je oprávněn provést po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Uživatel má přístup k veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci Systému, která jsou v běžně užívaných formátech, a tyto data má možnost kdykoliv exportovat. Z tohoto důvodu není Provozovatel v případě zrušení Uživatelského účtu povinen poskytnout Uživateli součinnost k migraci těchto dat do jiného informačního systému Uživatele, ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.

3.8 Ustanovení § 2389c a § 2389e občanského zákoníku se na smluvní vztah mezi Uživatelem/Předplatitelem a Provozovatelem neužijí a práva a povinnosti související s vadami Systému či Aplikace, nebo s digitálním prostředím Uživatele/Předplatitele se řídí těmito Podmínkami.

4 Úplata za užívání Aplikace mPOHODA

4.1 Užívání Systému mPOHODA verze Demo a Start v rozsahu jeho funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Předplatitele zdarma.

4.2 Předplatné za zpřístupnění ostatních verzí Systému mPOHODA se hradí ve dvou variantách, a to vždy předem na zvolené období:
a) jednoho roku, kdy počátek období začíná běžet dnem připsání částky za předplatné na účet Provozovatele a končí dnem předcházejícím dni úhrady v následujícím kalendářním roce. Výše Předplatného odpovídá ceně ročního předplatného dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách Provozovatele (www.mpohoda.cz/varianty/#rocne).
b) jednoho měsíce, kdy počátek období začíná běžet dnem připsání částky za předplatné na účet Provozovatele a končí dnem předcházejícím dni úhrady v následujícím kalendářním měsíci. Výše Předplatného odpovídá ceně měsíčního předplatného dle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách Provozovatele (www.mpohoda.cz/varianty/#mesicne).

4.3 Po uhrazení Předplatného Provozovatel vygeneruje a zašle na e-mailovou adresu Předplatitele příslušný daňový doklad a potvrzení o Předplatném. Předplatitel souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu.

4.4 Obnova předplatného

4.4.1 Provozovatel může formou nabídky Předplatného vyzvat před koncem nebo po ukončení období dle čl. 4.2 Předplatitele k prodloužení předplatného na následující období.

4.4.2 V případě úhrady předplatného pomocí platební brány má Předplatitel možnost zvolit si automatické opakování plateb, kdy se před koncem Předplatného dle čl. 4.2 částka odpovídající ceně za Předplatné z bankovního účtu strhne automaticky, a to ve výši odpovídající zvolené délce Předplatného. Přijetím podmínek užívání uděluje Předplatitel souhlas Provozovateli systému mPOHODA (STORMWARE) i provozovateli platební brány s inkasem plateb za Předplatné z bankovního účtu. Automatické opakování plateb je možné zrušit v Zákaznickém centru, v sekci Licence/Správa předplatného mPOHODA (viz www.stormware.cz/zc/predplatne-mpohoda/).

4.4.3 V případě neuhrazení ceny za Předplatné na následující období bude moci Předplatitel využívat Systém mPOHODA pouze ve verzi Start. Zadaná data a doklady nebudou ze Systému odstraněny (článek 3.6 těchto Podmínek tímto není dotčen).

4.5 Změna délky předplatného

4.5.1 V případě, že se Předplatitel rozhodne změnit délku Předplatného dle čl. 4.2., bude po provedení objednávky a doručení platby Provozovateli sjednáno nové Předplatné dle aktuálního ceníku. Změna proběhne nejdříve po uplynutí doby, na niž bylo uhrazeno předchozí Předplatné.

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

5.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení. Výčet těchto práv Uživatele i způsob, jakým je může u Provozovatele uplatnit, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

5.3 Provozovatel je rovněž zpracovatelem osobních údajů vložených Uživatelem do Systému mPOHODA, protože Systém mPOHODA je umístěna na serverech Provozovatele, případně jím pověřené třetí osoby (dalšího zpracovatele). Z tohoto důvodu spolu Provozovatel a Uživatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje náležitosti dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, mj. předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, povinnosti a práva Provozovatele i Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů a technická a organizační opatření přijatá Provozovatelem na ochranu osobních údajů.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.8 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Systému mPOHODA či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Systému mPOHODA či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Systému mPOHODA. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele.

Změněné Podmínky nabudou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Uživatel o zveřejnění změněných Podmínkách informován. Výpověď dle tohoto odstavce Uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu info@stormware.cz nebo na adresu sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce.

Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

6.3 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.4Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024. Verze dokumentu: 1.9.


Podmínky užívání Systému mPOHODA, verze 1.8

Platné od 1. 9. 2023


1Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace mPOHODA (dále jen „Systém mPOHODA“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem Systému mPOHODA (dále jen „Podmínky“).

1.2Systém mPOHODA“ popř. „Systém“ je nástroj pro jednoduché vystavování elektronických dokladů, jejich tisk a odesílání emailem či formou XML s možností jednoduché evidence splatnosti dokladů. Systém mPOHODA je Provozovatelem zpřístupněn Uživateli prostřednictvím webového rozhraní. Uživatel má dále možnost pracovat se Systémem mPOHODA prostřednictvím Aplikace pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS.

Uživatelům je Systém mPOHODA k dispozici v těchto verzích:

1.2.1 Verze mPOHODA Demo – bezplatná verze Systému mPOHODA určená pouze pro vyzkoušení. Její funkce jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.2 těchto Podmínek. 1.2.2 Verze mPOHODA Start – bezplatná verze Systému mPOHODA určená zejména pro vyzkoušení. Její funkce a kapacita jsou omezené způsobem popsaným v čl. 2.3 těchto Podmínek. 1.2.3 Verze mPOHODA Basic – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje základní funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.4 těchto Podmínek. 1.2.4 Verze mPOHODA Pro – verze Systému mPOHODA, která není kapacitně omezená, obsahuje pokročilé funkcionality a je blíže specifikovaná v čl. 2.5 těchto Podmínek. 1.2.5 Pro účely těchto podmínek se jakékoliv Rozšíření Systému mPOHODA dle čl. 2.5.2.2 analogicky považují také za Systém ve smyslu tohoto článku.

1.3Aplikace“ je aplikace mPOHODA pro smartphone s operačním systémem Android nebo iOS/iPadOS, prostřednictvím které se může Uživatel přihlásit ke svému Uživatelskému účtu Systému mPOHODA, užívat jeho funkce a ukládat doklady prostřednictvím Aplikace rovněž lokálně na své zařízení. Aplikace je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k Aplikaci náleží Provozovateli.

1.4Provozovatel“ – provozovatel Systému mPOHODA a nositelem autorských majetkových práv k Aplikaci je společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142.

1.5Uživatel“ – fyzická osoba, která projeví vůli využívat nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu s přístupem k práci s účetní jednotkou Předplatitele. Dále také obecně jako „uživatel“ či „uživatel Systému“.

1.6 „Účet POHODA“, dále jen Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému uživateli, který akceptuje tyto Podmínky. Uživatelský účet jednoznačně definující Předplatitele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje (IČ, adresa). Uživatelský účet jednoznačně definující Uživatele obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo. Prostřednictvím tohoto Uživatelského účtu může uživatel využívat funkčnost Systému mPOHODA.

1.7Předplatné“ – cena za zpřístupnění Systému Provozovatelem ve verzích mPOHODA Basic (čl. 2.4) a mPOHODA Pro (čl. 2.5) anebo jakéhokoliv Rozšíření Systému (čl. 2.5.2.2).

1.8Předplatitel“ – právnická nebo fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona, která projeví vůli využívat, nebo již využívá Systém mPOHODA prostřednictvím svého Uživatelského účtu za účelem založení účetní jednotky Předplatitele a následné práci s ní. Předplatitelem není a nemůže být spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Ustanovení týkající se Uživatele se použijí přiměřeně i pro Předplatitele.

1.9Akceptace Podmínek“ – znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Uživatele prostřednictvím internetové stránky https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace a následnou aktivací Uživatelského účtu. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace.

1.10Účetní jednotkou“ se rozumí: a) účetní jednotka vymezená zákonem o účetnictví a b) subjekt, jehož cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji tak, jak je vymezen zákonem o dani z příjmů. V přeneseném slova smyslu pak databázový soubor podnikatele s unikátním IČ, zpracovávaný v ekonomickém software POHODA nebo Systému mPOHODA.

2 Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Registrace

2.1.1 Registraci k Systému mPOHODA provede Uživatel prostřednictvím vyplněného registračního formuláře, zveřejněného na stránkách Provozovatele (https://app.mpohoda.cz/ucet/registrace). Podmínkou odeslání vyplněného registračního formuláře je odsouhlasení těchto Podmínek, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem.

Systém mPOHODA je dostupný ve verzi dle čl. 2.2, resp. po registraci ve verzích dle čl. 2.3, 2.4 a 2.5, které se liší nabízenými funkcemi. Rozsah funkcí a omezení jednotlivých verzí je uveden na https://www.mpohoda.cz/varianty.

2.2 Verze mPOHODA Demo

2.2.1 Systém ve verzi Demo může bezplatně užívat kterýkoliv uživatel, a to pouze v omezeném rozsahu, kdy zadaná data jsou sdílena s jinými uživateli. Verze mPOHODA Demo není určena pro práci s ostrými daty, není možné měnit základní nastavení účetní jednotky a databáze je pravidelně obnovována.

2.3 Verze mPOHODA Start

2.3.1 Systém ve verzi Start může bezplatně užívat kterýkoliv Uživatel, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu, a to pouze v omezeném rozsahu uvedeném v přehledové tabulce na internetových stránkách https://www.mpohoda.cz/varianty.

2.4 Verze mPOHODA Basic

2.4.1 Systém ve verzi mPOHODA Basic je dostupný za úplatu pro Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek.

2.4.2 Funkcionalita

2.4.2.1 Verze mPOHODA Basic umožňuje funkcionalitu ve smyslu výčtu funkcí uvedených v přehledové tabulce na internetových stránkách https://www.mpohoda.cz/varianty, zejména vystavovat a ukládat doklady, tisknout je a odesílat e-mailem nebo provádět export těchto dat do aplikací třetích stran.

2.4.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osoby ve smyslu čl. 1.8 více než dva Uživatelské účty umožňující k účetní jednotce přístup dvěma uživatelům, a to v režimu 1+1, kdy +1 je myšlen Předplatitelem povolený přístup třetí osoby za účelem exportu účetních dat pro zpracování účetnictví.

2.5 Verze mPOHODA Pro

2.5.1Systém ve verzi mPOHODA Pro je dostupný za úplatu pro kteréhokoliv Předplatitele, který je registrován prostřednictvím svého Uživatelského účtu a uhradil Předplatné dle čl. 4.2 těchto Podmínek.

2.5.2 Funkcionalita

2.5.2.1 Oproti verzi mPOHODA Basic verze mPOHODA Pro umožňuje navíc pokročilé funkce umožňující především automatické a hromadné operace s možností omezit vykonávat určité operace nebo prohlížet či měnit určité údaje dalším uživatelům, a to pouze pro konkrétní účetní jednotky Předplatitele.

2.5.2.2 Předplatitel nesmí mít pro jednu účetní jednotku fyzické nebo právnické osoby ve smyslu čl. 1.8 více než pět Uživatelských účtů umožňující k účetní jednotce přístup pěti uživatelům, a to v režimu Předplatitel + 4 uživatelé. Dále verze mPOHODA Pro umožňuje prostřednictvím Rozšíření Systému: a) zpřístupnit Systém pro další uživatele mCAL(X) a b) rozšířit Systém o další účetní jednotku s jedním Uživatelem (mIČ). Pořízení mCAL(X) a mIČ je podmíněno využíváním aktuálního Předplatného Systému.

2.6 Společná ujednání pro obě verze Systému

2.6.1 Předplatitel nemůže využívat pro jednu účetní jednotku dle čl. 1.10 více jak jeden Systém mPOHODA. Pro možnost využívat Systém u další účetní jednotky Předplatitele je zapotřebí vlastnit předplatné Rozšíření Sytému mIČ dle čl. 2.5.2.2, a to pro každou účetní jednotku. Změnu přiřazení konkrétní účetní jednotky u Rozšíření Sytému mIČ je možné provést na žádost Předplatitele nejdříve po 30 dnech.

2.6.2 Předplatitel je oprávněn kdykoliv přejít:
a) na vyšší verzi Systému. Cena přechodu je dána rozdílem aktuální ceníkové ceny Předplatného nové a původní verze.
b) na nižší verzi Systému bez nároku na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části. Zpřístupnění funkcionality nižší verze je možné až po uhrazení Předplatného této verze Systému na následující období dle čl. 4.2.

2.6.3 Uživatel se zavazuje neužívat Systém nebo Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.6.4 Uživatel není oprávněn postoupit, sdílet či pronajmout svůj Uživatelský účet, a tedy oprávnění k užívání Systému mPOHODA nebo Aplikace.

2.6.5 Po dobu existence Uživatelského účtu je Uživateli umožněn export dat příslušejících k jeho Uživatelskému účtu, zejména k zadané účetní jednotce, a to přímo ze Systému mPOHODA ve formátu XML. Provozovatel doporučuje, zejména pro archivní účely dle jiných právních předpisů, před zrušením Uživatelského účtu, nebo smazání účetní jednotky, tyto data ze Systému mPOHODA vyexportovat.

2.6.6 Uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Systému mPOHODA.

2.6.7 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnou a účinnou legislativou a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.6.8 Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Systému ani Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Systémem nebo Aplikací, a to bez ohledu na verzi Systému. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.6.9 Ustanovení § 2389b a § 2389d občanského zákoníku se na smluvní vztah mezi Uživatelem/Předplatitelem a Provozovatelem neužijí a práva a povinnosti související se zpřístupněním a aktualizacemi Aplikace se řídí těmito Podmínkami.

2.7 Zrušení Uživatelského účtu

2.7.1 Užívání Aplikace mPOHODA může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to po přihlášení pod daný Uživatelský účet, prostřednictvím žádosti podané na stránce https://app.mpohoda.cz/Ucet. Po potvrzení žádosti Uživatelem (zaslané na e-mail Uživatele), Provozovatel Uživatelský účet po uplynutí 14denní ochranné lhůty zruší. Během ochranné lhůty lze Uživatelský účet obnovit odkazem zaslaným na e-mail Uživatele.

2.7.2 Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu, s výjimkou exportu dat dle čl. 2.6.5 těchto Podmínek. Provozovatel provede po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (adresář, faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Článek 3.7 těchto Podmínek se užije přiměřeně.

2.7.3 Předplatitel, který uhradil Předplatné, nemá v případě zrušení Uživatelského účtu nárok na vrácení částky, kterou uhradil jako Předplatné, ani její poměrné části.

3 Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Systému mPOHODA.

3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost Systému mPOHODA 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Systém mPOHODA je provozován na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit. Podrobné informace o umístění Systému mPOHODA a využití dalších zpracovatelů dat a osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – viz čl. 5.

3.3 Provozovatel neodpovídá za to, že Systém mPOHODA bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Systému mPOHODA v případě:
a) postoupení Systému včetně všech souvisejících Rozšíření Systému třetí osobě bez vědomí Provozovatele; b) důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Podmínky.

3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v Systému mPOHODA pracuje. Provozovatel však zároveň prohlašuje, že neprovádí systematické shromažďování takovýchto údajů, včetně automatizovaného sběru dat a jejich vyhodnocování.

3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet k Systému ve verzi Start, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Před zrušením Uživatelského účtu však zašle Provozovatel Uživateli alespoň dvě upozornění v rozmezí ne kratším než 30 dnů, a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal při registraci Uživatelského účtu. V upozornění uvede rovněž informaci o výmazu dat dle čl. 3.7 těchto Podmínek.

3.7 Provozovatel je oprávněn provést po zrušení Uživatelského účtu výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů a dokladů uložených prostřednictvím Systému (faktury apod.), bez možnosti jejich obnovení. Uživatel má přístup k veškerým datům a dokumentům uloženým v rámci Systému, která jsou v běžně užívaných formátech, a tyto data má možnost kdykoliv exportovat. Z tohoto důvodu není Provozovatel v případě zrušení Uživatelského účtu povinen poskytnout Uživateli součinnost k migraci těchto dat do jiného informačního systému Uživatele, ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém.

3.8 Ustanovení § 2389c a § 2389e občanského zákoníku se na smluvní vztah mezi Uživatelem/Předplatitelem a Provozovatelem neužijí a práva a povinnosti související s vadami Systému či Aplikace, nebo s digitálním prostředím Uživatele/Předplatitele se řídí těmito Podmínkami.

4 Úplata za užívání Aplikace mPOHODA

4.1 Užívání Systému mPOHODA verze Demo a Start v rozsahu jeho funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Předplatitele zdarma.

4.2 Předplatné za zpřístupnění ostatních verzí Systému mPOHODA se hradí vždy předem na období do konce kalendářního roku, ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, případně, pokud bylo uhrazeno v rozmezí kalendářních měsíců září až prosinec, až do konce následujícího kalendářního roku, než ve kterém bylo Předplatné uhrazeno, a to ve výši dle aktuálního ceníku Provozovatele zveřejněného na jeho internetových stránkách (https://www.mpohoda.cz).

4.3 Poté, co Předplatitel uhradí Předplatné, Provozovatel vygeneruje a zašle na e-mailovou adresu Předplatitele příslušný daňový doklad. Předplatitel souhlasí s tím, aby mu byly faktury zasílány elektronicky, ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu.

4.4 Obnova předplatného

4.4.1 Provozovatel formou nabídky vyzve před koncem období dle čl. 4.2 Předplatitele Systému k prodloužení předplatného na následující období. V případě, že Předplatitel Systému nabídku předplatného na následující období nevyužije, bude moci využívat Systém mPOHODA pouze ve verzi Start. Zadaná data a doklady nebudou ze Systému odstraněny (článek 3.6 těchto Podmínek tímto není dotčen).

5 Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

5.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Uživatel má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich výmaz či opravu a další práva uvedená v Nařízení. Výčet těchto práv Uživatele i způsob, jakým je může u Provozovatele uplatnit, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

5.3 Provozovatel je rovněž zpracovatelem osobních údajů vložených Uživatelem do Systému mPOHODA, protože Systém mPOHODA je umístěna na serverech Provozovatele, případně jím pověřené třetí osoby (dalšího zpracovatele). Z tohoto důvodu spolu Provozovatel a Uživatel uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Smlouva o zpracování osobních údajů obsahuje náležitosti dle čl. 28 odst. 3 Nařízení, mj. předmět a dobu zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, povinnosti a práva Provozovatele i Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů a technická a organizační opatření přijatá Provozovatelem na ochranu osobních údajů.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.8 vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením Uživatelského účtu Uživatelem, (ii) zrušením Uživatelského účtu Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených zákonem.

6.2 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Systému mPOHODA či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Systému mPOHODA či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování Systému mPOHODA. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zaslány na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Provozovatele.

Změněné Podmínky nabudou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných Podmínkách, nejdříve však od oznámení o jejich změně Uživateli. Provozovatel se zavazuje doručit Uživateli informaci o změně Podmínek nejpozději 20 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě patnácti (15) dnů, počínaje dnem, kdy byl Uživatel o zveřejnění změněných Podmínkách informován. Výpověď dle tohoto odstavce Uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo v písemné formě na e-mailovou adresu info@stormware.cz nebo na adresu sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 2 měsíce.

Neukončí-li Uživatel smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny Podmínek akceptoval.

6.3 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

6.4Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2023. Verze dokumentu: 1.8.


Příloha č. 1
Zpracování osobních údajů společností STORMWARE s.r.o.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci mPOHODA, a to na základě smluvního vztahu, který uzavřel se společností STORMWARE s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Smluvní vztah vznikl na základě registrace Uživatele, který registrací akceptoval Podmínky užívání Aplikace mPOHODA (dále jen „Podmínky mPOHODA“). Definice jednotlivých pojmů uvedené v Podmínkách mPOHODA (např. pojmy „Uživatel“, „Aplikace mPOHODA“) se vztahují i na tuto Přílohu.

1.2 Provozovatel zpřístupňuje Uživateli na základě smluvního vztahu dle čl. 1.1 Aplikaci mPOHODA, která je umístěna na serverech Provozovatele. Na servery Provozovatele jsou ukládány rovněž osobní údaje subjektů údajů, zejména zaměstnanců Uživatele, osobní údaje třetích osob uvedených na elektronických dokladech vystavených prostřednictvím Aplikace mPOHODA, případně další osobní údaje. Z tohoto důvodu má Provozovatel postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Uživatel je správcem osobních údajů vkládaných do Aplikace mPOHODA.

1.3 Tato Příloha č. 1 Podmínek mPOHODA obsahuje náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Uživatelem (správcem osobních údajů) a Provozovatelem (zpracovatelem osobních údajů) ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení a dále bude označována pojmem „Příloha“.

2 Předmět zpracování

2.1 Předmět a způsob zpracování osobních údajů

2.1.1 Předmětem zpracování jsou osobní údaje Uživatele nebo třetích osob, které zpravidla sám Uživatel nebo jím pověření koncoví uživatelé vkládají do Aplikace mPOHODA prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace nainstalované na smartphone nebo jiném přístroji Uživatele.

2.1.2 Uživatel jako správce osobních údajů sám rozhoduje o rozsahu a kategorii osobních údajů, které jsou do Aplikace mPOHODA vkládány. Vzhledem k účelu Aplikace mPOHODA Provozovatel zpracovává způsobem uvedeným dále v této Příloze následující kategorie osobních údajů:
a) osobní údaje identifikační (jméno, příjmení),
b) adresní (včetně e-mailové adresy a tel. nebo mobilního čísla),
c) popisné (např. odborné znalosti, vzdělání, rodinný stav).

2.1.3 Nelze vyloučit, že prostřednictvím formulářů budou koncoví uživatelé vkládat jiné než shora uvedené kategorie osobních údajů, případně také vybrané citlivé osobní údaje naplňující znaky tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (např. údaje o členství v odborech, sexuální orientaci, zdravotním stavu), a dojde tak i ke zpracování těchto osobních údajů.

2.1.4 Provozovatel provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele: ukládání osobních údajů na servery Provozovatele, k čemuž dochází automatizovaně, dále uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či zkombinování a zpřístupnění přenosem. Za podmínek uvedených v čl. 5.2 provádí Provozovatel výmaz osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění funkcí Aplikace mPOHODA.

2.2 Další zpracovatelé

2.2.1 Uživatel bere na vědomí, že Aplikace mPOHODA je provozována na serverech umístěných v hostingovém centru a do zpracovávání osobních údajů je zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je společnost ZONER software, a.s., IČ: 494 37 381, se sídlem Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5824.

2.2.2 Provozovatel je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího zpracovatele, popř. nahradit společnost ZONER software, a.s. jiným dodavatelem. Provozovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel, zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven touto Přílohou, zejména co se týče zavedení technických a organizačních opatření ve smyslu čl. 3 této Přílohy. O zapojení případného dalšího zpracovatele je Provozovatel povinen informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při registraci, a to s předstihem tak, aby mohl Uživatel vyslovit vůči těmto změnám námitky.

2.3 Zpracování na pokyn Uživatele

2.3.1 Ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení je Provozovatel jako zpracovatel povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele, který je v postavení správce.

2.3.2 Tato Příloha je pokynem Uživatele ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu, jaký vyplývá z popisu plnění Provozovatele uvedeného v Podmínkách mPOHODA. Ke zpracování osobních údajů vložených Uživatelem do Aplikace mPOHODA proto není třeba žádných dalších pokynů Uživatele.

2.3.3 Vedle zpracování v rozsahu dle čl. 2.3.2 této Přílohy může Provozovatel zpracovávat osobní údaje na základě samostatného pokynu (žádosti) Uživatele v písemné formě, též elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu hotline@stormware.cz nebo servis@stormware.cz, přičemž Objednatel je povinen odeslat e-mailovou objednávku z e-mailové adresy evidované společností STORMWARE (např. zadané při registraci aplikace mPOHODA). Na základě takového ad hoc pokynu (žádosti) může Uživatel požadovat zejména provedení bezpečného výmazu osobních údajů, export nebo stažení dat či osobních údajů. Provozovatel není oprávněn provádět zpracování na základě pokynů udělených mu jinou formou, než jaká je sjednána v tomto článku Přílohy. Provozovatel všechny pokyny dle tohoto článku Přílohy archivuje.

2.4 Místo zpracování

2.4.1 Místem zpracování osobních údajů jsou primárně členské státy Evropské unie.

2.4.2 Případné zpracování osobních údajů v třetí zemi mimo EU je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Uživatele a současně pouze tehdy, že jsou splněny podmínky pro předání do třetí země, stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení.

2.5 Úplata

2.5.1 Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Provozovatele vyplývajícím ze smluvního vztahu s Uživatelem. Není-li v této Příloze výslovně uvedeno jinak, je zpracování osobních údajů prováděno bezúplatně.

3 Povinnost mlčenlivosti, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

3.1 Provozovatel přijal vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává v rámci provozování Aplikace mPOHODA, a to s přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

3.2 Veškerá data uložená v databázi Aplikace mPOHODA jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem Provozovatele před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Data uložená v databázi Aplikace mPOHODA přiřazená ke konkrétnímu Uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví Uživatele, který k nim má všechna práva.

3.3 Provozovatel seznámil příslušné zaměstnance s povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a jakýchkoliv jiných důvěrných informacích nebo obchodním tajemství, se kterými přijdou do styku, jakož i zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních, technických či organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Aplikace mPOHODA.

3.4 Provozovatel dále přijal následující technická opatření na ochranu osobních údajů:
3.4.1 hesla jsou kryptograficky ošetřena a zahashována,
3.4.2 využívá v rámci své činnosti hesla a řízený přístup k osobním údajům včetně vymezení uživatelských rolí,
3.4.3 má zavedeny procesy vedoucí k pravidelnému testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů a tyto procesy má zachyceny ve vnitřních předpisech.

4 Součinnost Provozovatele

4.1 Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli informace a vysvětlení, která budou nezbytná k doložení toho, že zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele je v souladu s Nařízením. Provozovatel je povinen umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem pověřeným Uživatelem, a dále je povinen poskytnout součinnost nutnou k jejich provedení.

4.2 Provozovatel je povinen být nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízení, zejména:
4.2.1 být nápomocen v případech porušení zabezpečení osobních údajů při vyhodnocení toho, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody dotčených Uživatelů nebo jiných osob (subjektů údajů), případně
4.2.2 být nápomocen k tomu, aby Uživatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů požadovaných v ohlášení dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit je dotčeným subjektům údajů.

4.3 Provozovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Uživatele (jako správce osobních údajů) reagovat na žádosti o výkon práv Uživatelů či jiných subjektů údajů, např. v souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost osobních údajů aj. Přitom bere Uživatel na vědomí, že Aplikace mPOHODA umožňuje vyhledávání dat a rovněž jejich export způsobem uvedeným v čl. 2.6 Podmínek mPOHODA. Bude-li Uživatel přesto požadovat pomoc ve smyslu tohoto článku Přílohy, provede Provozovatel tyto činnosti za přiměřenou úplatu, kterou s Uživatelem dohodne.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že je jako správce osobních údajů primárně a vlastním jménem odpovědný za splnění povinností vůči subjektům údajů.

5 Doba trvání zpracování

5.1 Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení smluvního vztahu kterýmkoliv způsobem popsaným v čl. 6.1 Podmínek mPOHODA.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že v případě zániku ukončení smluvního vztahu (zrušení Uživatelského účtu) Provozovatel provede výmaz veškerých dat Uživatele včetně osobních údajů, bez možnosti jejich obnovení. Provozovatel rovněž provede výmaz případných existujících kopií, pokud právo Unie nebo členského státu EU nepožaduje uložení daných osobních údajů.

Verze dokumentu: 1.1